Teema 3. Esimiestyö & puheeksi ottamisen taito

Esimiestyöhön liittyy taito ottaa puheeksi myös vaikeita asioita. Esimiesten kesken puheeksi ottamisen teemaa voidaan työstää esimerkiksi ryhmäläisten esille nostamien esimerkkitapausten kautta. Tapausten läpikäymisen voi aloittaa esimerkiksi niin, että jokainen ryhmäläinen kertoo puheeksiottotilanteesta, joka on ollut itselle merkityksellinen. Tämä toimii parhaiten niin, että jokainen miettii seuraavaa tapaamista varten valmiiksi tällaisen tilanteen. Tilanne on voinut herättää esimiehessä kysymyksiä, joita hän haluaa peilata yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa: miten muut olisivat toimineet ja miksi. Valittu tapaus voi myös toimia myös esimerkkinä siitä, millainen puheeksi oton tapa on toiminut hyvin tai johtanut esimiehen kannalta yllättävään lopputulokseen.

Olennaista on, että jokainen ryhmäläinen saa kuvata valitsemansa puheeksi ottoon liittyvän tilanteen ilman huolta siitä, että joku muu ryhmäläisistä arvostelee hänen toimintaansa. Olennaista on tutkia yhdessä, mitä asioita puheeksi ottoon voi liittyä, jolloin yhteinen näkemys asiasta laajenee. Monelle on tärkeää jakaa huomio, että muidenkin mielestä puheeksi otto voi tuntua toisinaan hyvin vaikealta, ja esimies voi kokea olevansa neuvoton. Onnistuneet kokemukset vahvistavat kuitenkin kokemusta siitä, että puheeksi otto on usein ainoa toimiva ratkaisu ja esimiehen tärkeä vastuualue.

Esimiesten vertaisryhmä on foorumi, jossa esimiehillä on mahdollisuus saada vertaistukea ja uusia näkemyksiä. Ryhmän säännölliset tapaamiset mahdollistavat haastavien työtilanteiden yhteisen läpikäymisen, jolloin esimiehen ei tarvitse jäädä vain yksin pohtimaan, miten haastavissa tilanteissa voisi toimia. Usein jo tietoisuus siitä, että vertaistukea on saatavissa, tukee esimiesten jaksamista ja antaa voimaa omaan esimiestyöhön.

Puheeksi ottamista käsittelevää materiaalia on koottu laajemminkin näille verkkosivuille. Tätä aineistoa voi hyvin hyödyntää keskusteluiden pohjana. Materiaaliin voi esimerkiksi perehtyä ensin itsenäisesti, ja jatkaa sen pohjalta yhteistä keskustelua ja omakohtaisten kokemusten vaihtoa.

 

takaisin edelliselle sivulle