Cheering group of people Onnistuneen vuorovaikutusjohtamisen kulmakivet
Furman ym. (2004)
50 ideaa parantaa työilmapiiriä
Sitouttaja/Kivistö (2012)

Hyvä työilmapiiri on yksi tärkeimmistä toimivan työyhteisön tunnusmerkeistä. Toimiva työyhteisö sinällään muodostuu useista osatekijöistä, joihin kaikki työyhteisössä olevat työntekijät ja esimiehet vaikuttavat, vaikka esimiehet viimesijassa ovat vastuussa työyhteisön epäkohtien ja ristiriitojen ratkaisemisesta. Työyhteisön hyvä henki on kaikkien siellä työskentelevien vastuulla oleva asia. Eniten toimintamahdollisuuksia on kuitenkin esimiehillä ja johtajilla. Heidän vuorovaikutusosaamisensa säteilee kaikkeen, mitä työyhteisössä tehdään. (Furman ym. 2004.)

Pekka Järvisen (2012) mukaan toimivan työyhteisön tulisi tukeutua organisaation selkeään perustehtävään. Perustehtävää tukevia osa-alueita ovat:

• työntekoa palveleva organisaatio ja johtaminen
• selkeät työjärjestelyt ja yhteiset pelisäännöt
• avoin vuorovaikutus ja toiminnan jatkuva arviointi (hyvä palautekäytäntö)

Hyvä työilmapiiri mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen, yhteisten pelisääntöjen luomiseen osallistumisen ja niiden toteutumisen arvioimisen. Hyvässä työilmapiirissä ongelmien tunnistaminen ja niiden puheeksi ottaminen on helpompaa kuin huonossa työilmapiirissä. Palaute on rakentavaa, vuorovaikutteista ja ratkaisukeskeistä. Onnistunut palaute taas vahvistaa luottamusta työyhteisössä. (kts. Kupias ym. 2011.)

Furmanin ym. (2004) mukaan työyhteisön ilmapiiriä voidaan kehittää kiinnittämällä huomioita työyhteisön vuorovaikutusosaamiseen. Vuorovaikutusasioiden ympärille on mahdollista luoda yhteisiä toimintatapoja ja sopimuksia siitä, mikä on kyseisen työyhteisön mielestä oikea ja hyväksytty tapa toimia toisten kanssa. Vuorovaikutusosaaminen on samalla myös keskeinen johtamisen ja esimiestaitojen osa-alue.

Turvallisen työilmapiirin piirteitä ovat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, nopea hyvä tiedonkulku, mielekkäät työtehtävät sekä positiivinen kannustus. Turvallisessa työyhteisössä autetaan ja tuetaan työtovereita tarpeen vaatiessa ja myös uskalletaan pyytää apua. (Työturvallisuuskeskuksen www-sivut  2014.)  Perimmältään hyvää työilmapiiriä rakentavat hyvä käytös ja reilu suhtautuminen kaikkiin työyhteisön jäseniin.

Lähteet:

Furman, B., Ahola, T. & Hirvihuhta, H. 2004. Työpaikan pelisäännöt ja kuinka ne tehdään. Helsinki: Tammi.

Järvinen, P. 2012. Onnistu esimiehenä. Helsinki: Talentum.

Kupias, P., Peltola, R. & Saloranta, P. 2011. Onnistu palautteessa. Helsinki: WSOY.

Työturvallisuuskeskuksen www-sivut. 2014.  Viitattu 8.4.2014. http://www.tyoturva.fi/