Teema 2. Yhteiset pelisäännöt – toisaalta positiivinen erityiskohtelu

Jotta jokainen työntekijä kokee, että häntä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti, on tärkeää sopia yhteisistä pelisäännöistä. Muutamat hyvin valitut säännöt edesauttavat työskentelyn ja prosessien sujuvaa etenemistä. Pelisääntöjen puuttuminen puolestaan johtaa helposti kokemuksiin epäoikeudenmukaisesta kohtelusta.

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus eivät kuitenkaan tarkoita, että kaikkien kohdalla pitää toimia samalla tavalla. Työnantajalla onkin mahdollisuus niin sanottuun positiiviseen erityiskohteluun, jolloin tukea tarvitsevalle työntekijälle voidaan kohdistaa hänen tarvitsemiaan tukitoimia. Tällöin henkilö saa oikea-aikaisesti tarvitsemansa tuen, ja koko työyhteisöllä on paremmat mahdollisuudet voida hyvin.

Fiksu esimies laatii yhdessä työyhteisönsä kanssa työpaikalle pelisäännöt, joihin työyhteisö on valmis sitoutumaan. Esimiesten vertaisryhmä voi hyvin toimia työpaikan pelisääntökeskustelun tukena. Siinä voidaan lähteä yhdessä miettimään, mistä asioista työpaikalla olisi tärkeää sopia yhteisiä linjauksia. Samalla voidaan miettiä, missä kohden positiivinen erityiskohtelu olisi koko työyhteisön etu.

Kun asiaa on ehditty valmistella ensin esimiesten kesken, on tärkeää pyytää luonnosteltuihin linjauksiin kommentteja ja täydennyksiä koko työyhteisöltä. Tärkeää on myös tehdä näkyväksi, mitä kuhunkin pelisääntöön sitoutumisella saavutetaan, jotta koko työyhteisö on halukas sitoutumaan linjauksiin. Samassa yhteydessä työyhteisölle on tärkeää avata, mitä sovituilla positiivisen erityiskohtelun keinoilla tavoitellaan – motivoitunutta ja osaavaa työvoimaa, jonka hyvinvoinnista työnantaja on kiinnostunut.

Pelisääntötyöskentelyn ja positiivisen erityiskohtelun teemojen käsittelyn voi käynnistää esimerkiksi muutamien apukysymysten kautta.

takaisin edelliselle sivulle